top of page
PATRIMONIUL IMOBIL ȘI MONUMENTELE ISTORICE
PROCEDURI
Terminologie de specialitate
 
 1. Monumentul este construcția sau parte a construcției, împreună cu instalațiile, componentele artistice, elementele de mobilate interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum și lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic;

 2. Ansamblul este un grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcții urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural-istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic;

 3. Situl reprezintă terenul delimitat topografic cuprinzând acele creații umane în cadrul natural care sunt mărturii cultural istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific, tehnic sau al peisajului cultural;

 4. Lista monumentelor istorice cuprinde toate monumentele istorice clasate în grupa A sau B și se întocmește de Institutul Național al Patrimoniului;

 5. Zona de protecție se instituie pentru fiecare monument istoric, delimitată pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în funcție de trama stradală, relief și caracteristicile monumentului istoric după caz, prin care se asigură conservarea integrată și punerea în valoare a monumentului istoric și a cadrului său construit sau natural;

 6. Zonele construite protejate reprezintă zone din teritoriul administrativ al orașelor și comunelor în care construcțiile, cadru natural și activitățile umane prezintă calități (istorice) a căror protejare reprezintă un interes public. Se definesc și delimitează prin studii istorice, arhitecturale, urbanistice, peisagistice etc și prin planuri urbanistice ale zonelor construite protejate integratoare ale acestora; 

 7. Avizul se emite în vederea aprobării documentațiilor de urbanism care cuprind monumente/ ansambluri istorice, inclusiv zonele de protecție ale acestora. Este solicitat prin certificatul de urbanism pentru amplasarea unor reclame sau pentru diverse intervenții ce trebuie efectuate asupra unor construcții situate în zone protejate sau care sunt înregistrate ca monumente istorice; 

 8. Acordul scris se emite pentru lucrările care se pot executa fără autorizație de construire/desființare și care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor;

 9. Dreptul de preempţiune este un mecanism juridic care de regulă reprezintă o voință legală și conferă preferinţă unei persoane numită preemptor la cumpărarea unui bun, la preţ egal, atunci când proprietarul acestuia îl vinde. Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preempțiune ale statului român.

 10. Parcelarea este operațiunea de proiectare urbanistică prin care se determină divizarea uneia sau mai multor proprietăți funciare distincte, destinate construirii, în scopul atribuirii, concesionarii sau vânzării loturilor rezultate.

AVIZUL MINISTERULUI CULTURII PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

Autorizația de construire a imobilelor se obține parcurgând mai multe etape începând cu Certificatul de Urbanism, care se obține de la Primăria Municipiului București - în cazul monumentelor istorice (grupă valorică B) și în cazul imobilelor situate în zone construite protejate (conform P.U.Z. Zone Construite Protejate, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000) – sau de la Primăria sectorului, în cazul unui imobil situat în zona de protecție a unui monument istoric, a siturilor istorice și arheologice și a ansamblurilor.

CERTIFICAT DE

URBANISM

AVIZE

AVIZ DCMB

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE

ETAPELE PROCESULUI DE AVIZARE

Faza 1

Faza 2

Faza 3

 1. Procedura de avizare constă în două etape succesive de analizare a documentației, respectiv analizarea îndeplinirii condițiilor de formă, realizată de personalul de specialitate din cadrul instituției și cea a îndeplinirii condițiilor de fond, realizată de către Comisia Zonală a Monumentelor Istorice (CZMI);

 2. Procedura astfel îndeplinită se materializează prin emiterea Avizului favorabil sau Comunicarea de respingere, respectiv emiterea Acordului scris;

 3. În acest sens, în etapa analizării îndeplinirii condițiilor de formă a documentației se poate constata dacă aceasta este completă, iar în cazul în care aceasta trebuie completată/modificată se solicită acest lucru printr-o Notificare emisă de DCMB;

 4. Ulterior, documentația completată/modificată conform solicitărilor de mai sus, va fi programată în ordinea numărului de înregistrare în ședința CZMI;

 5. În conformitate cu dispozițiilor art. 34 alin. (6) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, Avizul se emite doar incluzând propunerea CZMI. CZMI este un organ științific de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul protejării monumentelor istorice, care funcționează pe lângă DCMB, în baza Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2173/2013;

 6. În aceasta etapă, membrii CZMI pot solicita, după caz, completări sau modificări;

 7. După obținerea rezoluției favorabile a membrilor CZMI, documentația se va considera completă și se va proceda la emiterea Avizului.

DOCUMENTE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE AVIZARE
 • Tabele fișe primiri​

 • Cerere tip

 • Documentație specifică necesară pe tipuri de lucrări/ intervenții

 • Notificare

 • Răspuns negativ

 • Comunicarea cu petentul în urma avizului favorabil cu condiții

 • Contestația/clarificarea din partea DCMB adresată CZMI

 • Aviz

 • Acord

LEGISLAȚIE

PATRIMONIUL CULTURAL IMOBIL ȘI MONUMENTELE ISTORICE
 1. Legea nr. 157/1997 privind ratificarea convenției pentru protejarea Patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 03.10.1985 și semnată de România la 22.06.1996, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 274 / 13.10.1997;

 2. Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000;

 3. Legea nr. 285/2006 privind ratificarea celui de-al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat adoptat la Haga la 26 martie 1999;

 4. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinul nr. 2173/2013privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice;

 • Ordinul nr. 3077/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil;

 • Ordinul nr. 2797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice;

 • Ordinul nr. 2515/2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate;

 • Ordinul nr. 3504/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2515/2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate; 

 • Ordinul nr. 3568/2022 pentru aprobarea Metodologiei de intervenție pentru abordarea noninvazivă a eficienței energetice în clădiri cu valoare istorică și arhitecturală;

 • Ordinul nr. 3143/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat;

 • Ordonanța nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinul nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinul nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric şi a conţinutului acesteia;

 • Ordinul nr.  2237/2004 privind aprobarea normelor de semnalizare a monumentelor istorice;

 • Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;

 • Ordinul nr. 2408/2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite și a modelelor proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor;

 • Ordinul nr. 3765/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și derularea Programului național de restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, și gestionat de Institutul Național al Patrimoniului;

 • Ordinul nr. 2807/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2.797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și /sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice;

 • Hotărârea nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia;

 • Hotărârea nr. 610/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de personale fizice sau juridice de drept privat;

 • Hotărârea nr. 1430/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care, trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna;

 • Hotărârea nr. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul - cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;

 • Hotărârea nr. 1268/2010 privind aprobarea Programului de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO;

 • Ordonanța nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din lista patrimoniului mondial, cu modificările și completările ulterioare;

 • Instrucțiunile nr. 01/2016 privind exercitarea competențelor de emitere a avizului Ministerului Culturii pentru intervențiile de punere în siguranță a elementelor și părților de construcție care reprezintă pericol public, elemente ale monumentelor istorice, construcțiilor din zonele de protecție ale monumentelor istorice și din zonele construite protejate și ale altor construcții pentru care s-a instituit un regim de protecție din punct de vedere cultural prin documentații de urbanism.

   5.  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinul nr. 3037/2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 • Ordinul nr. 3454/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009;

 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare;

   6.  Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajare teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

 • Hotărârea nr. 738/2008 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea finanţării, elaborării şi actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;

 • Ordinul nr. 3189/2020 prin care Ministerul Culturii deleagă serviciilor publice deconcentrate competența de avizare a documentațiilor Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent;

   7.  Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate.

MONUMENTELE DE FOR PUBLIC

   1.  Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public;

 • Ordinul nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației privind folosința monumentului istoric și a conținutului acesteia;

 • Ordinul nr. 2325/2006 pentru aprobarea utilizării normelor de deviz și consumuri resurse la ofertare și decontarea situațiilor de lucrări privind conservarea-restaurarea componentelor artistice, părți integrante ale monumentelor istorice.

 © Direcția pentru Cultură a Municipiului Bucuresti 2023

Designed and secured by IMBER

bottom of page