top of page
PATRIMONIUL MOBIL ȘI IMATERIAL
PROCEDURI
CERTIFICATUL DE EXPORT DEFINITIV
A BUNURILOR CULTURALE MOBILE
TERMINOLOGIE DE SPECIALITATE
 
 1. Procedura operaţională descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice;

 2. Ediţia procedurii reprezintă forma actuală a unei proceduri și se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;

 3. Revizia procedurii reprezintă acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii;

 4. Bunurile culturale mobile sunt create de om sau de natură, au semnificaţie ori importanţă arheologică şi istoric-documentară, artistică, etnografică, ştiinţifică sau tehnică şi nu pot fi exportate decât pe baza certificatului de export;

 5. Exportul reprezintă operaţiunea de scoatere peste frontieră a bunurilor culturale mobile;

 6. Certificatul de export reprezintă documentul care atestă că unul sau mai multe bunuri culturale mobile se pot exporta şi care poate fi utilizat în acest sens în relaţie cu autorităţile vamale, de poliţie şi jandarmerie;

 7. Bunurile culturale mobile sunt clasate în TEZAUR/FOND în urma desfăşurării şi finalizării procedurilor de clasare care au fost incluse în categoria juridică TEZAUR sau FOND a patrimoniului cultural naţional, în condiţiile legii;

 8. Bunurile culturale mobile neclasate în TEZAUR/FOND până la data depunerii unei cereri de eliberare a certificatului de export sunt considerate bunuri culturale comune, pentru care nu s-a solicitat clasarea sau bunuri respinse la clasare;

 9. Expertizarea este operaţiunea declanșată în baza cererii de emitere a unui certificat de export pentru bunuri culturale mobile neclasate si care are drept scop stabilirea, în baza normelor de clasare in vigoare, a faptului că bunurile în cauză sunt bunuri culturale mobile susceptibile de a fi clasate sau nu;

 10. Contractul de asigurare de tip "perete la perete" reprezintă un bun cultural împrumutat asigurat împotriva tuturor riscurilor, pe toată perioada în care se află împrumutat până la revenirea la instituţia deţinătoare;

DESCRIEREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE
 
 1. Primirea cererii privind exportul definitiv şi înregistrarea acesteia la Compartimentul Patrimoniu Cultural Național Mobil si Imaterial;

 2. Consilierul de specialitate informează solicitantul asupra aspectelor legale privind procedura de export a bunurilor culturale clasate, conform prevederilor din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Se verifică exactitatea datelor cuprinse în cererile depuse prin vizionarea bunului/bunurilor cultural(e) mobil(e);

 4. În cadrul analizei se determină dacă bunurile culturale mobile pentru care se solicită exportul sunt sau nu sunt susceptibile  de a fi clasate  în patrimoniul cultural naţional mobil sau dacă sunt clasate;

 5. În cazul în care  bunurile culturale mobile supuse expertizei nu sunt  susceptibile de a fi clasate  şi nu sunt clasate în patrimoniul cultural naţional mobil se  redactează şi se emite certificatul de export; 

 6. În cazul bunurilor culturale mobile clasate în FOND, consilierul de specialitate realizează demersuri prin care se solicită ministerului  avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor si Colecţiilor și aprobarea Ministerului Culturii și Identității Naționale; se emite  certificatul de export definitiv pentru bunurile culturale mobile clasate numai în cazul schimburilor de bunuri culturale  aprobate prin ordin al ministrului culturii si identității naționale;

 7. Termenul de eliberare a certificatului de export este de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererilor.

CERTIFICATELOR DE EXPORT TEMPORAR
A BUNURILOR CULTURALE MOBILE
TERMINOLOGIE DE SPECIALITATE
 
 1. Procedura operaţională descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice.

 2. Ediţia procedurii reprezintă forma actuală a unei proceduri și se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;

 3. Revizia procedurii reprezintă acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii;

 4. Bunurile culturale mobile sunt create de om sau de natură, au semnificaţie ori importanţă arheologică şi istoric-documentară, artistică, etnografică, ştiinţifică sau tehnică şi nu pot fi exportate decât pe baza certificatului de export;

 5. Exportul reprezintă operaţiunea de scoatere peste frontieră a bunurilor culturale mobile;

 6. Certificatul de export reprezintă documentul care atestă că unul sau mai multe bunuri culturale mobile se pot exporta şi care poate fi utilizat în acest sens în relaţie cu autorităţile vamale, de poliţie şi jandarmerie;

 7. Bunurile culturale mobile sunt clasate în TEZAUR/FOND în urma desfăşurării şi finalizării procedurilor de clasare care au fost incluse în categoria juridică TEZAUR sau FOND a patrimoniului cultural naţional, în condiţiile legii;

 8. Bunurile culturale mobile neclasate în TEZAUR/FOND până la data depunerii unei cereri de eliberare a certificatului de export sunt considerate bunuri culturale comune, pentru care nu s-a solicitat clasarea sau bunuri respinse la clasare;

 9. Expertizarea este operaţiunea declanșată în baza cererii de emitere a unui certificat de export pentru bunuri culturale mobile neclasate si care are drept scop stabilirea, în baza normelor de clasare in vigoare, a faptului că bunurile în cauză sunt bunuri culturale mobile susceptibile de a fi clasate sau nu;

 10. Contractul de asigurare de tip "perete la perete" reprezintă un bun cultural împrumutat asigurat împotriva tuturor riscurilor, pe toată perioada în care se află împrumutat până la revenirea la instituţia deţinătoare;

DESCRIEREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE
 
 1. Primirea cererii privind exportul temporar şi înregistrarea acesteia la Compartimentul Patrimoniu Cultural Național Mobil si Imaterial;

 2. Consilierul de specialitate informează solicitantul asupra aspectelor legale privind procedura de export a bunurilor culturale clasate, conform prevederilor din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Se verifică exactitatea datelor cuprinse în cererile depuse prin vizionarea bunului/bunurilor cultural/e mobil/e;

 4. În cadrul analizei se determină dacă bunurile culturale mobile pentru care se solicită exportul sunt sau nu sunt susceptibile  de a fi clasate  în patrimoniul cultural naţional mobil sau dacă sunt clasate;

 5. În cazul în care  bunurile culturale mobile supuse expertizei nu sunt  susceptibile de a fi clasate  şi nu sunt clasate în patrimoniul cultural naţional mobil se  redactează şi se emite certificatul de export; 

 6. În cazul bunurilor culturale mobile clasate proprietarul, titularul dreptului de administrare  realizează demersuri prin care se solicită ministerului  avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor și Colecţiilor și aprobarea Ministerului Culturii şi, ulterior,  se emite  certificatul de export temporar pentru bunurile culturale mobile clasate;

 7. Consilierul de specialitate analizează solicitarea și se verifică dacă se prezintă contractul de asigurare pentru bunurile respective, încheiat în condiţiile legii şi dacă este obţinut avizul de principiu cu privire la oportunitatea exportului temporar; 

 8. Aprobarea Ministerului Culturii se comunică titularului dreptului de administrare și D.C.M.B., competente, prin intermediul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii;

 9. După aprobarea Ministerului Culturii privind exportul temporar al bunurilor culturale mobile, titularul dreptului de administrare va depune la direcţiile judeţene pentru cultura și patrimoniul  naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, competente, cererile de eliberare a certificatelor de export, și copia contractului de asigurare;

 10. După verificarea tuturor documentelor se eliberează certificatul de export, doar pe perioada contractului de asigurare. Prelungirea termenului pentru care s-a eliberat certificatul de export temporar se realizează la cererea motivata a titularului dreptului de proprietate sau, după caz, a titularului dreptului de administrare, cu respectarea dispoziţiilor prezentelor norme metodologice in ceea ce priveşte asigurarea bunurilor in cauza, avizarea și aprobarea exportului temporar;

 11. Termenul de eliberare a  certificatului de export este de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererilor.

LEGISLAȚIE

PATRIMONIUL CULTURAL MOBIL ȘI IMATERIAL
 1. Legea nr. 79/1993 pentru aderarea României la Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite, export şi transfer de proprietate ale Convenţiei generale a ONU pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la Paris la 14 noiembrie 1970;

 2. Legea nr. 149/1997 pentru ratificarea Convenției UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995;

 3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Legea nr. 285/2006 privind ratificarea celui de-al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 Martie 1999;

 5.  OG nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar, cu modificările și completările ulterioare;

 6. HG nr. 1221/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea certificatului de garanţie guvernamentală;

 7. HG nr. 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerțul cu  bunuri culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare;

 8. Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

 9. HG nr. 518/2004 privind Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare;

 10. Hotărârea nr. 216/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare;

 11. HG nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare;

 12. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultura și alte unități de profil;

 13. Ordinul nr. 2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice;

 14. Ordinul nr. 2008/2001 (actualizat) pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor;

 15. Ordinul nr. 2009/2001(actualizare) pentru aprobarea Normelor de acreditare a experţilor;

 16. Ordinul nr. 2044/2001 privind instituirea Registrului bunurilor culturale mobile distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal, aflate în proprietatea şi/sau gestionarea unor persoane juridice de drept public şi privat şi se aprobă Metodologia pentru înscrierea în Registrul bunurilor culturale mobile distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal, aflate în proprietatea şi/sau gestionarea unor persoane juridice de drept public şi privat, cuprinsă în anexa, parte integrantă a prezentului Ordin;

 17. Ordinul nr. 2112/2002 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;

 18.  Ordinul nr. 2274/2004 pentru aprobarea modelului ştampilei de identificare a funcţionarilor publici de la direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti care vor întocmi certificatele de export şi listele anexate acestora;

 19. Regulamentul (CE) nr. 2469/1996 de modificare a anexei la Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 privind exportul bunurilor culturale;

 20. Regulamentul (CE) nr. 974/2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3911/92 privind exportul bunurilor culturale;

 21. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009  al Consiliului privind exportul bunurilor culturale.

 © Direcția pentru Cultură a Municipiului Bucuresti 2023

Designed and secured by IMBER

bottom of page