top of page
ATRIBUȚII

Obiectul de activitate al Direcției pentru Cultură a Municipiului București îl constituie monitorizarea, controlul de stat și inspecția în domeniul gestiunii, protejării/conservării și punerii în valoare a patrimoniului cultural național, verificarea respectării legislației specifice domeniului său de activitate în scopul realizării atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii.

Principalele atribuții ale Direcției sunt următoarele:

  • îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural si al identității naționale;

  • colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;

  • efectuează din proprie inițiativă și participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării avizelor emise de MCIN/Direcție și al legislaţiei privitoare la protejarea patrimoniului cultural.

  • solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Identității Naţionale, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele fizice și juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice sau care dețin calitatea de proprietari/administratori de monumente istorice sau bunuri culturale aparținând patrimoniului cultural național, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;

  • controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional și la timbrul monumentelor istorice, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;

  • colaborează cu organele abilitate de lege pentru combaterea activității infracționale în domeniul patrimoniului cultural național;

  • sesizează organele de cercetare penală ori de câte ori, în urma controlului efectuat se constată încălcări ale dispozițiilor legale în domeniul protejării patrimoniului cultural național, de natură să atragă răspunderea penală și se constituie, atunci cînd este cazul, parte civilă în procesul penal;

  • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi identității naționale, potrivit competenţelor legale ce îi revin.

 

În exercitarea atribuţiilor sale, Direcţia este autorizată să controleze respectarea reglementărilor specifice domeniului său de activitate de către toate persoanele fizice şi juridice din judeţul de referință/municipiul Bucureşti, să semnaleze organelor şi autorităţilor competente situaţiile de încălcare a dispoziţiilor legale în domeniu, să constate contravenţiile şi să aplice amenzi potrivit competenţelor stabilite prin actele normative speciale, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Personalul împuternicit să controleze respectarea reglementărilor speciale în domeniul său de competenţă, să constate contravenţii şi să aplice amenzi este nominalizat prin ordin al ministrului culturii şi identității naționale, la propunerea motivată a directorului executiv al Direcţieiașa cum prevede Ordinulul 2408 /2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

 

Direcţia ia măsurile stabilite de lege cu privire la funcţionarea comisiilor zonale ale monumentelor istorice, a comisiilor zonale pentru monumentele de for public și a comisiilor zonale ale muzeelor și colecțiilor.

Direcţia asigură cheltuielile de participare la şedinţe a specialiştilor nominalizaţi ca membrilor comisiilor zonale ale monumentelor istorice/ale monumentelor de for public/ale muzeelor și colecțiilor.

 

Contribuția financiară a fiecărei Direcții la decontarea cheltuielilor de participare a președintelui și membrilor comisiilor zonale este direct proporțională cu numărul de dosare din județul de competență/orașul București analizate în ședința/ședințele lunară/lunare de către comisia zonală din care Direcția face parte.

 © Direcția pentru Cultură a Municipiului Bucuresti 2023

Designed and secured by IMBER

bottom of page