top of page
Anunțuri DCMB
ANUNȚ O.U.G. 
PLANUL NAȚIONAL DE
REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Vă informăm asupra faptului că Hotărârea de Guvern nr. 209 din 14.02.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154/15.02.2022.

De asemenea a fost publicată Metodologie de evaluare pentru Pilonul IV. Coeziunea social şi teritorială, Componenta C11 – Turism şi cultură, aprobată prin Ordinul comun nr. 209/457/2676/283/2022, disponibilă la adresa https://mfe.gov.ro/primul-apel-al-mipe-din-cadrul-pnrr-pentru-investitii-in-turism-si-cultura/.

Solicitanţii eligibili au 14 zile la dispoziie, începând cu data de 25.02.2022, pentru a transmite fişa obiectivului şi documentele suport conform metodologiei, la Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene, la adresa de e-mail: evaluare.c11@mfe.gov.ro .

Programările pentru participarea Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti la recepţiile la terminarea lucrărilor pentru imobilele monument istoric se depun în scris, la secretariat, cu cel puţin 10 zile înainte de data recepţiei propriu-zise şi vor fi însoţite de copie după Avizul Ministerului Culturii – Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti şi de copie după Autorizația de Construire.

Vă informăm că a fost publicat al doilea anunț prin care se solicită indicarea de obiective spre a fi finanțare prin Planul Național de Redresare şi Rezilență, Pilonul IV. Coeziunea socială şi teritorială, Componenta C11 – Turism şi cultură.

La adresa https://mfe.gov.ro/pnrr-relansarea-apelului-de-proiecte-pentru-investitii-in-turism-si-cultura/ 

sunt disponibile cerințele necesare a fi îndeplinite, aprobate prin ordinul comun MIPE, MAT, MC, MDLPA nr. 489, 819, 2880, 667/2022.

Potrivit metodologiei, în funcție de tipologia obiectivelor, pot depune solicitări de finanțare a promovării turistice sau a restaurării :

  • unitățile administrativ teritoriale sau parteneriate între acestea ;

  • instituții publice, persoane juridice de drept public ;

  • universități ;

  • unități aparținând unui cult religios recunoscut în România ;

  • organizațiile neguvernamentale ;

 

Pentru contractarea de finanțări, propunerile de obiectiv și anexele aferente (fișiere semnate și fișiere editabile) vor fi transmise, în perioada 3 – 23 mai 2022, la adresa de email evaluare2.c11@mfe.gov.ro .

Anunțuri DCMB
TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară şi nefiscală, destinată finanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Aceasta este o taxă obligatorie pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi generatoare de venituri din vânzări de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice, imobile de patrimoniu sau în zona de protecţie a monumentelor istorice.

 

Timbrul Monumentelor Istorice a fost instituit în scopul de a sprijini activităţile de protejare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin finanţarea de lucrări (precum: intervenţii de urgenţă, amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită), investigaţii şi elaborarea de reglementări, norme şi metodologii, programe sau proiecte culturale privind monumentele istorice. Programul / mecanismul de finanţare din fondul TMI include atât monumente istorice aflate în proprietatea statului, a UAT-urilor sau a cultelor religioase, cât şi monumente istorice aflate în proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice.

 

Gestionarea timbrului monumentelor istorice de către Ministerul Culturii, prin Institutul Naţional al Patrimoniului, este reglementată de Legea privind protejarea Monumentelor Istorice (Legea 422/2001).

 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 691 / 12 septembrie 2019, ce clarifică şi detaliază cadrul legal cu privire la utilizarea fondurilor obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice, finanţările din fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice vor fi acordate în urma unei selecţii de proiecte depuse de persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, deţinător al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare al unui monument istoric.

 

În prezent, fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice sunt acordate de Institutul Naţional al Patrimoniului pentru lucrări de intervenţie urgentă la monumente istorice, amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale, precum şi pentru finanţarea elaborării de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executării de lucrări, realizării de achiziţii, contractării şi decontării de lucrări privind monumentele istorice.

 © Direcția pentru Cultură a Municipiului Bucuresti 2023

Designed and secured by IMBER

bottom of page